Biểu mẫu

TỔNG HỢP CÁC BIỂU MẪU DÀNH CHO SINH VIÊN

I. BIỂU MẪU THỰC TẬP, ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

STT

NỘI DUNG

TÊN BIỂU MẪU

CHI TIẾT

1

Biểu mẫu chung các đợt thực tập

Biểu mẫu 1: Kế hoạch thực tập

Xem chi tiết

Biểu mẫu 2: Mẫu đăng ký thực tập

Xem chi tiết

Biểu mẫu 3: Phiếu theo dõi quá trình thực tập

Xem chi tiết

Biểu mẫu 4: Nhận xét thực tập

Xem chi tiết

Biểu mẫu 5: Quy trình hướng dẫn sinh viên thực hiện thực tập

Xem chi tiết

Biểu mẫu 6: Hướng dẫn trình bày báo cáo thực tập

Xem chi tiết

2

Thực tập quản lý

Mẫu đề cương báo cáo thực tập quản lý

Xem chi tiết

3

Thực tập tốt nghiệp

Mẫu đề cương báo cáo thực tập tốt nghiệp

Xem chi tiết

4

Đồ án tốt nghiệp

Mẫu đề cương đồ án tốt nghiệp

Xem chi tiết

Mẫu hướng dẫn thực hiện đồ án tốt nghiệp

Xem chi tiết

II. BIỂU MẪU SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

STT TÊN BIỂU MẪU CHI TIẾT
1 Quyết định giao đề tài Xem chi tiết
2 Quy chế NCKH Xem chi tiết
3 Thông báo NCKH Xem chi tiết
4 Mẫu thuyết minh đề tài Xem chi tiết
5 Mẫu báo cáo đề tài Xem chi tiết

III. ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SAKURA: Xem chi tiết