Tiến sĩ

Chương trình đào tạo Tiến sĩ Chuyên ngành Quản lý năng lượng nhằm đào tạo các cán bộ khoa học có trình độ chuyên môn sâu, có khả năng nghiên cứu ở trình độ cao các lĩnh vực thuộc về Quản lý năng lượng, có tư duy khoa học, có khả năng tiếp cận  và giải quyết các vấn đề khoa học chuyên ngành và liên ngành. Đồng thời có khả năng tham gia đào tạo bậc đại học và sau đại học.

Xem chi tiết