Đại học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KHOA QLCN&NL

STT NGÀNH ĐÀO TẠO THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ NGÀNH CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
1 Quản lý Năng lượng

 - Mã ngành: 7510602

 - Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư

 - Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Xem chi tiết
2 Quản lý Công nghiệp

 - Mã ngành: 7510601

 - Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư

 - Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Xem chi tiết

Xem chi tiết

3 Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng

 - Mã ngành: 7510605

 - Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư

 - Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Xem chi tiết