Công bố khoa học

BẢNG THỐNG KÊ CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ 

NĂM

TÊN BÀI BÁO

TÁC GIẢ

2019

Analysis of the necessity and evaluation of the possibility of creating regional cluster of renewable energy sources in VietNam

TS. Dương Trung Kiên, ThS. Ngô Ánh Tuyết

Applying Lean tools and Principles to reduce cost of waste management: An empirical research in Vietnam (SCOPUS)

TS. Nguyễn Đạt Minh

Xu hướng phát triển năng lượng tái tạo trên Thế giới ThS. Nguyễn Thị Lê

Giải pháp bảo vệ tách lưới cho nguồn phân tán trong lưới điện nhỏ thông minh

TS. Đàm Khánh Linh

2018

Thực trạng công tác quản lý năng lượng trong các doanh nghiệp sản xuất sợi tại Việt Nam

TS. Dương Trung Kiên, ThS. Nguyễn Thị Lê

The ability to use cashew nuts shell as a source of energy

TS. Dương Trung Kiên

Phương pháp thiết lập đường cơ sở năng lượng

TS. Dương Trung Kiên, ThS. Đỗ Thị Loan

Development of energy benchmarking based on process consumption for the plastics industry in Vietnam

TS. Dương Trung Kiên, NCS. Đỗ Thị Hiệp

Đánh giá độ không chắc chắn của kiểm kê quốc gia khí nhà kính năm 2013 trong lĩnh vực năng lượng

TS. Trần Hồng Nguyên

Phương pháp Screening Curve: tổng quan và ứng dụng

TS. Trần Hồng Nguyên

Critical success factors of LEAN implementation in Vietnam Manufacturing Enterprises

TS. Nguyễn Đạt Minh

Kaizen: Từ cải tiến sản xuất đến "cải tiến: nguồn nhân lực

TS. Nguyễn Đạt Minh

Tối ưu chi phí vận tải bằng ứng dụng Milk-run logistics: Một nghiên cứu tình huống

TS. Nguyễn Đạt Minh

Triết lý Toyota và ứng dụng sáng tạo trong cung ứng hàng hóa: Kinh nghiệm của công ty ô tô Toyota Việt Nam

TS. Nguyễn Đạt Minh

Phương pháp sản xuất LEAN: Lý thuyết và một số nghiên cứu tại Việt Nam

TS. Nguyễn Đạt Minh

Một số đề xuất để triển khai BSC-KPI trong các doanh nghiệp ở VN thành công

ThS.  Nguyễn Thị Lê Na

Xây dựng mô hình tính toán phát thải khí nhà kính cho ngành năng lượng Việt Nam

ThS. Nguyễn Thị Như Vân

Bài báo: “Đề xuất một số giải pháp triển khai BSC-KPI thành công trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam”

ThS. Nguyễn Thị Lê

Hội thảo “Giới thiệu kết quả kiểm ke quốc gia khí nhà kính năm 2014 lĩnh vực năng lượng và các quá trình công nghiệp: kết quả đánh giá độ không chắc chắn của kiểm kê quóc gia khí nhà kính năm 2014 lĩnh vực năng lượng và các quá trình công nghiệp

TS. Trần Hồng Nguyên

Workshop on Technical support to strengthen the Robustness of the Vietnam National Greenhouse Gas Inventory System: Data management and QA/QC systems in the Vietnam GHG invnetory

TS. Trần Hồng Nguyên

Sử dụng mô hình CCR trong phương pháp phân tích đường bao tính toán chuẩn định mức năng lượng trong công nghiệp

TS. Dương Trung Kiên

Thực trạng và giải pháp đào tạo nguồn nhân lực QLNL tại trường ĐH Điện Lực

TS. Dương Trung Kiên

Hiện trạng QLNL trong các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam

TS. Dương Trung Kiên

Phương pháp thiết lập đường cơ sở năng lượng

TS. Dương trung Kiên

A Novel Algorithm of Island Protection for Distributed Generation in Smart Grids

TS. Đàm Khánh Linh

Tói ưu chi phí vận tải bằng ứng dụng Milk – Run Logistics: Một nghiên cứu tình huống

TS. Nguyễn Đạt Minh

Triết lý TOYOTA và ứng dụng sáng tạo trong cung ứng hàng hóa: kinh nghiệm của công ty ô tô TOYOTA Việt Nam

TS. Nguyễn Đạt Minh

Kaizen: từ cải tiến sản xuất đến “cải tiến” nguồn nhân lực

TS. Nguyễn Đạt Minh

Thực trạng và giải pháp chuyên chở xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Việt Nam

Th.S Nguyễn Thúy Ninh

Cơ hội và thách thức trên con đường phát triển điện mặt trời tại Việt  Nam – nhìn từ góc độ doanh nghiệp

Th.S Nguyễn Thị Lê Na

Tổng quan các cơ hội tiết kiệm năng lượng ngành sản xuất sợi

Th.S Đỗ Thị Loan

Đánh giá ảnh hưởng của các  hiệp định thương mại tự do đến hoạt động đầu tư của tập đoàn dầy khí Việt Nam và các kiến nghị

Th. Nguyễn Thị Lê

2017

Kế hoạch năng lượng địa phương: Tổng quan thực hiện và đánh giá mô hình kế hoạch năng lượng địa phương tại một số xã thí điểm ở Việt Nam

TS. Trần Hồng Nguyên

Đánh giá độ không chắc chắn của kiểm kê quốc gia khí nhà kính năm  2013 trong lĩnh vực các quá trình công nghiệp

TS. Trần Hồng Nguyên

Dispatching Vehicles in Vehicle – Based internal transport systems

TS. Dương Trung Kiên

Mô hình kinh doanh ESCO – Cơ hội thúc đẩy hoạt động tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam

TS. Dương Trung Kiên

Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành công nghiệp VIệt Nam

TS. Dương Trung Kiên

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại công ty ĐL Ba Đình

TS. Dương Trung Kiên

Các nhân tố tác động đến việc áp dụng phương pháp sản xuất tinh gọn trong các Doanh nghiệp tại Việt Nam

NCS. Nguyễn Đạt Minh

LEAN manufacturing implementation: New stratergy for VietNam enterprises in globalization market to improve productivity, quality and reduce cost

NCS. Nguyễn Đạt Minh

Áp dụng phương pháp sản xuất tinh gọn (LEAN) tại các doanh nghiệp ở Việt Nam: Chặng đường đi đến thành công.

NCS. Nguyễn Đạt Minh

2016

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tiêu thụ điện năng của hộ gia đình tại thành phố Hà Nội

Ths. Đỗ Thị Hiệp

Phân tích hiệu quả tài chính dự án điện gió có tính đến yếu tố rủi ro

Th.s Nguyễn Thị Lê

Phương pháp luận xây dựng định mức chuẩn tiêu thụ năng lượng cho ngành công nghiệp nhựa tại Việt Nam

Ths. Nguyễn Như Vân

Ths. Đỗ Thị Hiệp

Hình thành cụm năng lượng như giải pháp nâng cao thu hút đầu tư khu vực

NCS. Ngô Ánh Tuyết

Sử dụng phương pháp bao dữ liệu xây dựng chuẩn định mức trong công nghiệp

TS. Dương Trung Kiên

Quản lý công nghiệp trong các doanh nghiệp Công nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

TS. Dương Trung Kiên

Xây dựng mô hình quản lý năng lượng cho doanh nghiệp sản xuất sợi

Th.S Đỗ Thị Loan

Phân tích hiệu quả tài chính dự án điện gió có tính đến yếu tố rủi ro

Th.S Nguyễn Thị Lê

Lựa chọn nhà cung cấp của các tập đoàn đa quốc gia tại VIệt Nam: Nghiên cứu với ngành ô tô Việt Nam

NCS Nguyễn Đạt Minh

Đánh giá tác động phát thải khí nhà kính từ hoạt động sản xuất xi măng ở Việt Nam: Tổng quan và các nhận xét

TS. Trần Hồng Nguyên

Sử dụng phương pháp đa hồi quy để dự báo nhu cầu điện năng của tỉnh Long An giai đoạn 2015 - 2025

TS. Trần Hồng Nguyên

2015

Đánh giá chi phí sản xuất điện quy dẫn Levelized của nhà máy điện hạt nhân sử dụng lò phản ứng công suất nhỏ không phải thay nhiên liệu tại chỗ

T.S Trần Hồng Nguyên

Tiềm năng ứng dụng lò phản ứng hạt nhân công suất nhỏ FBNR ở Việt Nam

Th.S Đỗ Thị Hiệp

Hệ thống giá thưởng áp dụng cho điện năng sản xuất từ các nguồn năng lượng tái tạo và đề xuất cho Việt Nam

Th.S Đỗ Thị Hiệp

Đánh giá hiệu quả đầu tư dự án xây dựng hệ thống giám sát thông minh tại trạm 110kV Củ Chi

T.S Nguyễn Hương Mai

Nghiên cứu xây dựng hệ số phát thải cơ sở của hệ thống các nhà máy điện có tính đến các nhà máy thủy điện nhỏ

Th.S Nguyễn Thúy Ninh

Các vấn đề phát triển năng lượng tái tạo Việt Nam

NCS. Ngô Ánh Tuyết

Framework of Critical Success Factors for Lean Implementation in Vietnam Manufacturing Enterprises

NCS. Nguyễn Đạt Minh

Apply just – in – time for warehouse management

NCS. Nguyễn Đạt Minh

 

 

2014

Tích hợp hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001 vào hệ thống quản lý ISO 14001 và ISO 9001 trong doanh nghiệp

T.S Dương Trung Kiên

Kiểm toán năng lượng trong các doanh nghiêp công nghiệp Việt Nam

T.S Dương Trung Kiên

Triển khai hệ thống quản lý năng lượng trong doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam

T.S Dương Trung Kiên

Input/output selection for wide – area power oscillation damper of hybrid multi – terminal hight – voltage direct current to connect remotely locate renewable energy resources

T.S Nguyễn Hương Mai

Hướng đi phù hợp với ngành điện Việt Nam

T.S Dương Trung Kiên

T.S Nguyễn Hương Mai

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh hoạt động kinh doanh ngành điện, trường hợp nghiên cứu: công ty Điện Lực Đống Đa.

Th.s Đỗ Thị Hiệp

Việt Nam trên con đường phát triển xanh

NCS. Ngô Ánh Tuyết

Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 5001

T.S Dương Trung Kiên

Tích hợp hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001 vào hệ thống quản lý ISO 14001 và ISO 9001 trong doanh nghiệp

Th.S Khương Minh Phương

Triển khai hệ thống quản lý năng lượng trong doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam

Th.S Khương Minh Phương

Nghiên cứu tính toán chi phí quy dẫn cho điện gió tại Việt Nam

Th.S Mai Sỹ Thanh

2013

Transmission Expansion Planning in Electricity Market: The Case in Vietnam

T.S Nguyễn Hương Mai

Nhận dạng yếu tố rủi ro và xác định phân bố xác suất của yếu tố rủi ro trong phân tích rủi ro tài chính dự án đầu tư điện gió

Th.S Nguyễn Thị Lê

Một vài nét về Quy hoạch năng lượng ở Việt Nam

T.S Trần Hồng Nguyên

So sánh đánh giá mô hình chào giá tự do và chào giá theo chi phí thị trường cạnh tranh.

Th.S Đỗ Thị Hiệp

Australasian Universities Power Engineering Conference

TS. Nguyễn Hương Mai

Tư duy tinh gọn hướng đi mới cho các bệnh viện Việt Nam

NCS. Nguyễn Đạt Minh

2012

Investigation on the Impact of Hybrid Multiterminal HVDC System combining LCC and VSC Technologies using System Identification

TS. Nguyễn Hương Mai

Hybrid Multi-terminal LCC HVDC with a VSC converter: A case study of Simplified South East Australian System

TS. Nguyễn Hương Mai

Xây dựng định mức trong quản lý năng lượng

TS. Dương Trung Kiên