Cán bộ giảng viên

CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP VÀ NĂNG LƯỢNG

STT

ẢNH 

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

1

TS. Dương Trung Kiên

Phó hiệu trưởng - Trưởng Khoa QLCN&NL

E-mail: kiendt@epu.edu.vn 

- Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

- Xây dựng định mức trong công nghiệp

- Xu thế phát triển ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

2

TS. Trần Hồng Nguyên

Giảng viên chính

E-mail: nguyenth@epu.edu.vn

- Năng lượng hạt nhân

- Quy hoạch phát triển hệ thống điện

- Năng lượng và môi trường

 

3

ThS. Nguyễn Thị Như Vân

Giảng viên, Chủ tịch Công đoàn

E-mail: vanntn@epu.edu.vn

- Thị trường điện

- Xây dựng mô hình quản lý năng lượng

- Khai thác dữ liệu trong chuỗi cung ứng

4

ThS. Nguyễn Thị Kim Duyên

Giảng viên

E-mail: duyennk@epu.edu.vn

- Định mức chuẩn tiêu thụ năng lượng

- Xây dựng mô hình quản lý năng lượng

- Thiết kế chuỗi cung ứng

5

ThS. Nguyễn Thúy Ninh

Giảng viên, Chủ nhiệm CLB Học tập

E-mail: ninhnt@epu.edu.vn

- Vận hành kinh tế lò hơi

- Hệ số phát thải cơ sở

- Mô hình hóa và mô phỏng các hệ thống sản xuất và dịch vụ

6

TS. Trương Huy Hoàng

Hiệu trưởng - Giảng viên chính

E-mail: hoangth@epu.edu.vn

 

- Xây dựng mô hình quản lý năng lượng

- Thị trường điện

- Đổi mới, tái cơ cấu trong trường đại học

7

PGS.TS Nguyễn Minh Duệ

Giảng viên

E-mail: nmdue@yahoo.com

 

- Xây dựng khung giá điện

- Thị trường điện

- Luật điện lực

8

PGS. TS Nguyễn Cảnh Nam

Giảng viên

E-mail: canhnam_pgs@yahoo.com

- Đổi mới, tái cơ cấu trong các ngành công nghiệp

- Xây dựng cơ chế chính sách ngành công nghiệp than

- Phát triển bền vững

9

TS. Ngô Tuấn Kiệt

Giảng viên

E-mail:

tuankiet.erc@gmail.com

- Vận hành kinh tế lò hơi

- An ninh năng lượng

- Quy hoạch phát triển hệ thống điện

10

TS. Phạm Khánh Toàn

Giảng viên

E-mail: toanpk.ie@gmail.com

- Ứng dụng các nguồn năng lượng mới và tái tạo

- Quy hoạch và phát triển hệ thống điện

- Dự báo nhu cầu năng lượng

11

TS. Nguyễn Thành Sơn

Giảng viên

E-mail: nguyenthanhsontkv@yahoo.com

- An ninh năng lượng

- Xây dựng cơ chế chính sách ngành công nghiệp than

- Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

12

TS. Đàm Khánh Linh

Giảng viên

E-mail: linhdk@epu.edu.vn

- Thị trường điện

- Các phương pháp tiên tiến trong quản lý công nghiệp

- Thiết kế hệ thống chuỗi cung ứng

13

ThS. Đỗ Thị Loan

Giảng viên

E-mail: loandt80@epu.edu.vn

- Xây dựng mô hình quản lý năng lượng

- Quy hoạch phát triển hệ thống điện

- Mô hình hóa và mô phỏng các hệ thống sản xuất và dịch vụ

14

NCS. Ngô Ánh Tuyết

Giảng viên

E-mail: tuyetna@epu.edu.vn

- Hệ thống thông tin trong công nghiệp

- Xây dựng mô hình cụm năng lượng xanh

- Các nguồn năng lượng mới và tái tạo

15

ThS. Nguyễn Thị Lê Na

Giảng viên

E-mail: nantl@epu.edu.vn

- Lựa chọn nhà cung cấp trong quản lý chuỗi cung ứng

- Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

- Điều độ tối ưu cho các hệ thống sản xuất

16

ThS. Nguyễn Đình Tuấn Phong

Giảng viên

E-mail: phongndt@epu.edu.vn

- Kiểm toán năng lượng

- Xây dựng mô hình quản lý năng lượng

- Tái định vị và tái cấu trúc hệ thống kho

 

 

17

ThS. Đỗ Hữu Chế

Giảng viên

E-mail: chedh@epu.edu.vn

- Kiểm toán năng lượng

- Các hệ thống quản lý sản xuất 

- Điều độ trong chuỗi cung ứng

18

ThS. Nguyễn Thị Lê

Giảng viên

E-mail: lent@epu.edu.vn

- Các nguồn năng lượng mới và tái tạo

- Phân tích rủi ro dự án đầu tư

- Tối ưu hóa mạng lưới cung ứng

19

NCS. Khương Minh Phương

Giảng viên

E-mail: phuongkm@epu.edu.vn

- ISO 50001

- Các nguồn năng lượng mới và tái tạo

- Nghiên cứu nâng cao hiệu quả dịch vụ vận tải và logistics

20

NCS. Đỗ Thị Hiệp

Giảng viên

E-mail:hiepdt@epu.edu.vn

- Thị trường điện

- Xây dựng định mức chuẩn tiêu thụ năng lượng

- Năng lượng hạt nhân

21

NCS. Mai Sỹ Thanh

Giảng viên

E-mail: thanhms@epu.edu.vn

- Mô phỏng hệ thống sản xuất và dịch vụ

- Xây dựng định mức chuẩn tiêu thụ năng lượng

- Các nguồn năng lượng mới và tái tạo

22

TS. Nguyễn Đạt Minh

Phó Trưởng Khoa 

E-mail: minhndm@epu.edu.vn

 

- Quản lý Logistics và chuỗi cung ứng

- Quản trị đổi mới, sáng tạo

- Ứng dụng các mô hình quản trị hiện đại vào doanh nghiệp sản xuất kinh doanh (Lean, Kaizen, 5S...)

 

23  

ThS. Phạm Thúy An

Giảng viên

E-mail: anpt@epu.edu.vn

- Bảo hiểm hàng hóa trong ngoại thương

- Thiết kế kho hàng

- Nghiên cứu nâng cao hiệu quả dịch vụ vận tải và logistics

24

ThS. Nguyễn Trần Thanh Phương

Giảng viên

E-mail: phuongntt@epu.edu.vn

- Tái định vị và tái cấu trúc hệ thống kho

- Điều độ tối ưu cho các hệ thống sản xuất

- Lựa chọn nhà cung cấp trong quản lý chuỗi cung ứng

25

ThS. Vũ Tuyết Chi

Giảng viên, Bí thư Liên chi Đoàn

E-mail: chivt@epu.edu.vn

- Ứng dụng công nghệ trong quản lý Logistics và chuỗi cung ứng

- Xây dựng mô hình trung tâm Logistics

- Thiết kế kho hàng

26

CN. Chu Thị Hải Anh

Giáo vụ Khoa

E-mail: anhcth@epu.edu.vn